News (70)

 1. 1.Background

The People’s Democratic Republic of Algeria is announcing Undergraduate Scholarships to study in higher learning institution in Algeria for academic year 2018/2019.

 1. 2.Call for Application

Application are invited from qualified Tanzanians to apply Scholarships for undergraduate tenable in Algeria for the 2018/2019 academic year. The Scholarship includes waving of Tuition fees, accommodation and stationary, other cost will be covered by applicant. Selected applicants will have one year for French language before commencing undergraduate degrees.

Algeria Government has granted scholarships including eight (08) in the field of Islamic Sciences, one (01) Information and communication Technologies (ICT) one (01) in Transports. Other programmes are Medicine, Dental Surgery, Pharmacy, Mathematics and Computer Science, Technical Sciences, Science of Nature and life Matter Science, French, Earth Science and Universe, Economic Science Management, Trade, and Architecture Urbanism.

 1. 3.Qualification

Applicants must

 • Have certified Photocopies of Academic Certificates and Trascripts;
 • Age limit 25 years old;
 • Medical report certified by authentic authority;
 • Certified copy of birth certificate ; and
 • Must be completed advanced secondary school or Diploma 2016 – 2018.
 1. 4.Mode of Application
 • All applicant should submit the application and attach certified photocopies of Academic certificates, Birth certificate and medical certificate.
 • Applicants must indicate reliable, contact telephone number or email.
 • Cover letter Addressed to the Address below:
 • All application must be submitted to:

Permanent Secretary,

Ministry of Education, Science and Technology,

University of Dodoma (UDOM)

Business School,

Block 10,

40479 DODOMA.

Room no. 404.

 

Deadline to submit Application is 18th July, 2018.

To all Heads of Secondary Schools,

The East African Community Secretariat (EAC) has organized the EAC students essay writing competition for the year 2018.

Kumekuwa na taarifa za upotoshaji ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii, ambazo zinaonesha dosari na makosa katika vitabu. Mojawapo ni picha inayoelezea viungo vya mwili wa mwanadamu na nyingine iko katika Kitabu cha Kiingereza chenye maneno yanayosomeka “The Big City of Tanzania”.

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inapenda kuutarifu umma kuwa kitabu kinachosambazwa kinachoelezea viungo vya mwili wa mwanadamu si chapisho la Taasisi ya Elimu Tanzania (TET) na wala si miongoni mwa vitabu ambavyo vimesambazwa kwenye shule. Kitabu hicho hakina uhusiano wowote na wala hakifanani na vitabu ambavyo vimechapishwa hivi karibuni na TET.

Aidha, kuhusu kitabu cha Kiingereza, hilo ni chapisho la mwaka 2016 ambalo limefanyiwa marekebisho katika chapisho la mwaka 2018.

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inawasihi watanzania kupuuza taarifa hizo ambazo siyo za kweli na zina nia ya kupotosha na kuleta usumbufu kwa jamii. Wizara pia inatumia fursa hii kuwakumbusha wananchi kuzingatia Sheria za Matumizi ya Mitandao na kutambua kuwa kutoa taarifa za uongo ni kosa la jinai.       

                                                                                                                                                                                                                                                  Imetolewa na:      

Mwasu Sware

Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano Serikalini

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA

04/05/2018

  1. A.UTANGULIZI

  Ndugu Waandishi wa Habari, napenda kutumia nafasi hii kuishukuru kwa dhati Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) kwa kufanya ukaguzi huu ambao umeainisha mafanikio na changamoto mbalimbali zilizopo katika Usimamizi na urejeshwaji wa Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu. Pia namshukuru CAG kwa kuibua changamoto ya kuchelewa kwa mradi wa ujenzi katika Chuo cha Ualimu Ndala pamoja na ushauri wake na mapendekezo kwa ujumla aliyoyatoa yenye lengo la kuhakikisha ufanisi katika usimamizi na matumizi ya fedha za umma kwa Wizara na Taasisi zote zilizo chini ya Wizara yangu, unaimarika.

  Kwa kuzingatia kuwa Serikali ya Awamu ya Tano ina dhamira ya dhati ya kuhakikisha nidhamu inakuwepo katika matumizi ya umma na kuleta matokeo chanya kwa wananchi wake, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itahakikisha kuwa mapendekezo yaliyotolewa na CAG yanafanyiwa kazi kikamilifu.

  Baada ya maelezo hayo ya utangulizi, ningependa kuzungumzia hatua ambazo Wizara yangu imezichukua kutokana na taarifa ya CAG.

  1. B.HOJA NA MAPENDEKEZO YA CAG
  2. Kuhusu urejeshaji wa mikopo na ukusanyaji wa madeni

  Ndugu Wanahabari, taarifa ya CAG imeonesha kuwa makusanyo ya mikopo iliyoiva ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu ilikuwa kati ya asilimia 32 na 48 kwa kipindi cha mwaka 2012/2013 hadi 2016/2017. Taarifa inaonesha pia kuwa kuanzia mwaka 2015/2016 hadi 2016/2017 makusanyo yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 28 hadi bilioni 116 ikilinganishwa na kipindi cha kati ya mwaka wa fedha 2012/13 na 2014/15 ambapo makusanyo yalikuwa kati ya Shilingi bilioni 15 hadi shilingi bilioni 22. Ongezeko hili la mwaka mmoja ni zaidi ya asilimia 300.Pamoja na mafanikio hayo yanayotokana na jitihada kubwa inayofanywa na Menejimenti ya Bodi ya Mikopo, CAG ameonesha kuwa bado kiwango cha urejeshwaji hakiridhishi kutokana na kutokuwepo kwa mikakati thabiti ya ukusanyaji wa madeni ya Mikopo.

  Wizara imepokea maoni ya CAG na ningependa kuwahakikishia kuwa Serikali inaendelea kuimarisha mikakati yake ya ukusanyaji madeni ya mikopo. Tumeendelea kuchukua hatua ambazo zimeleta tija katika ukusanyaji wa madeni, na tutaendelea kuchukua hatua zaidi kama alivyoshauri CAG. Kwa mfano, katika mwaka wa fedha 2017/18 hadi kufikia mwezi Machi 2018, jumla ya Shilingi bilioni 132.30 zilikuwa zimekusanywa, hii ni sawa na asilimia 101% ya lengo la mwaka 2017/18, ambalo ni Shilingi bilioni 130. Makusanyo ya mwaka 2016/17 yalikuwa ni shilingi bilioni 116.

  1. 2.Kuwabaini na Kuwadai Wanufaika wa Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu

  Taarifa ya CAG inaonesha kuwa shughuli za kuwabaini wanufaika wa mikopo hazikufanyika ipasavyo hasa kwa kipindi cha mwaka 2012/2013 na 2014/2015 ambapo kiwango cha kuwabaini wanufaika kilikuwa ni asilimia 28 tu. Udhaifu katika kuwabaini wanufaika ulitokana na mapungufu katika kupanga na kutoa taarifa za kaguzi za kuwabaini wanufaika wa kipindi cha miaka minne yaani kutoka mwaka 2012/2013 hadi 2015/2016. Pia kulikuwa na udhaifu wa ufuatiliaji wa madeni hata kwa wanufaika ambao walikuwa tayari kurejesha walikuwa hawapatiwi ankara za malipo. Taarifa ya CAG inaonesha kuwa kiwango cha kuwabaini wanufaika kimeongezeka hadi kufikia asilimia 51 kwa mwaka wa fedha 2016/2017.

  Pamoja na jitihada zinazoendelea kufanywa na Bodi ya mikopo katika kuwabaini na kuwadai wanufaika, Napenda kutumia fursa hii kuiagiza Bodi ya Wakurugenzi ya Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu kuchukua hatua za haraka kuwabaini na kuhakikisha wanufaika wote ambao hawajaanza kurejesha mikopo yao wanaanza kurejesha mara moja. Vinginevyo hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Aidha, Mapendekezo yote ya CAG ya namna yakuimarisha zaidi njia za kuwabaini na kuwadai wanufaika yafanyiwe kazi mara moja.

   

  1. 3.Uchukuaji wa hatua dhidi ya wadaiwa sugu wa madeni ya mikopo

  Ndugu Wanahabari, taarifa ya CAG imeonesha kuwa kulikuwa na udhaifu katika kuwabaini wadaiwa sugu na kwamba kanzidata ya Bodi ya Mikopo ilikuwa inaonesha idadi ndogo sana ya wadaiwa sugu 18 ukilinganisha na hali halisi ya wadaiwa sugu 163,394. Pia taarifa imeonesha kuwa ni wadaiwa sugu wawili tu ndiyo walikuwa wamefikishwa mahakamani. Aidha, Bodi haikukusanya kikamilifu faini za waajiriwa 70 waliofikishwa mahakamani na hawakuwatumia ipasavyo wadhamini katika kukusanya madeni kwa wanufaika waliokiuka masharti ya urejeshaji wa mikopo. CAG amependekeza hatua za kisheria zichukuliwe mara kwa mara kwa wanufaika wanaokiuka masharti ya urejeshaji mikopo. Pia wadhamini na waajiri wachukuliwe hatua za kisheria wanaposhindwa kutekeleza wajibu wao katika ukusanyaji wa mikopo.

  Serikali imepokea maoni ya CAG na inapenda kuuhakikishia umma kuwa hatua za kuimarisha kanzidata ya HESLB tayari zimeshaanza kuchukuliwa. Wadaiwa sugu wameendelea kubainishwa, kutangazwa hadharani na kutakiwa walipe mikopo yao. Katika mwaka wa fedha 2017/18 jumla ya wadaiwa sugu 147,231 walibainishwa na kutakiwa kujitokeza kulipa mikopo yao, kati yao wanufaika wapatao 42,213 wamejitokeza na kuanza kulipa mikopo yao kwa utaratibu uliowekwa. Wanufaika ambao hawajajitokeza wanaendelea kuhamasishwa, kuelimishwa na kusakwa kupitia kaguzi-endelevu za waajiri na biashara (routine inspections) na kupitia vyanzo vinginevyo mahususi.

  Nawasihi wanufaika wote kujitokeza kwa hiari ili kuepuka usumbufu utakaojitokeza kwa kuchukuliwa hatua za kisheria. Nawahimiza Wakurugenzi wa Bodi ya Mikopo kuongeza mikakati ya usimamizi ili kasi ya kuwasaka wadaiwa wote iongezeke. Msisite kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria kwani tayari mmeshafanya kazi kubwa ya kutoa elimu.

   

  1. 4.Matumizi ya Teknolojia ya kisasa katika kuendesha shughuli za urejeshaji wa mikopo

  Taarifa ya CAG imependekeza Bodi ya mikopo iimarishe matumizi ya teknolojia inayofaa kama vile malipo kwa njia ya simu ili kurahisisha mchakato wa urejeshaji wa mikopo na ulipaji wa madeni ya mikopo; na urahisi wa upatikanaji wa taarifa kama vile salio la mkopo na tozo nyingine kama vile faini.

  Serikali imepokea ushauri huo na tayari Bodi ya Mikopo imeingia mkataba na Kituo cha Kompyuta cha Chuo cha Dar es salaam (UCC-UDSM) ambacho kinaendelea na maboresho makubwa ya mifumo ya TEHAMA. Maboresho hayo yanalenga kuifanya mifumo ya utoaji na urejeshaji mikopo kuzungumza na mifumo ya nje kama vile mitandao ya simu ili kuboresha ufanisi hususan katika urejeshaji wa mikopo. Kazi hii itakamilika mwezi Desemba, 2018. Baada ya kukamilika kwa maboresho hayo, wateja wa HESLB wataweza kupata Ankara zao kupitia njia za mtandao. Pia wataweza kurejesha mikopo yao kwa kutumia njia fanisi zaidi za malipo zikiwemo za simu za mkononi (mobile platforms).

  1. 5.Jukumu la Uangalizi katika utekelezaji wa Malengo ya urejeshaji wa mikopo na ukusanyaji wa mikopo

  Taarifa ya CAG ilibaini ufuatiliaji hafifu katika kuhakikisha Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu inafikia malengo yake ya ukusanyaji mikopo. Bodi ya Wakurugenzi haikuweka kipaumbele cha kutosha katika mikakati ya urejeshwaji wa mikopo na ukusanyaji wa madeni ya mikopo. Bodi ya Wakurugenzi haikuchukua hatua zozote kuhakikisha malengo ya ukusanyaji mikopo yanafikiwa.

  Wizara inatambua udhaifu mkubwa uliokuwepo katika Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu. Tayari Wizara imechukua hatua za kuimarisha Menejimenti ya Bodi ya Mikopo na kuhakikisha kuwa watendaji walioshindwa kusimamia wajibu wao ipasavyo katika utoaji na urejeshaji wa mikopo wanachukuliwa hatua. Uimarishaji wa Menejimenti umeenda sambamba na uteuzi wa Bodi mpya ya Wakurugenzi iliyoteuliwa mwezi Agosti 2017 ambayo ina wataalamu wenye uzoefu na weledi wa kusimamia majukumu ya msingi ya Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu. Bodi ya Wakurugenzi imewekewa malengo mahsusi katika kusimamia utoaji, uchakataji na urejeshaji wa mikopo. Aidha, Wizara pia imeweka utaratibu wa kuingia mkataba wa utendaji kazi na Taasisi zote zilizo chini ya Wizara, ikiwemo Bodi ya Mikopo, kwa lengo la kuimarisha uwajibikaji.

  1. 6.Kuchelewa kukamilika kwa Mradi wa Ujenzi wenye thamani ya Shilingi 4,634,441,632.00 katika Chuo cha Ualimu Ndala

  Sambamba na ukaguzi wa ufanisi katika usimamizi na urejeshaji wa mikopo, Taarifa ya CAG ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali kwa mwaka unaoishia Juni, 2017 imebainisha kuchelewa kukamilika kwa Mradi wa Ujenzi katika Chuo cha Ualimu Ndala. Mradi huu umegawanywa katika sehemu kuu mbili (ambazo ni Lot 1 na Lot 2). Ujenzi wa Lot 1 ambayo ilihusisha ujenzi wa nyumba za walimu, mabweni ya wanafunzi, makataba, maabara na ukumbi wa mihadhara haikuweza kuanza mwaka 2016 kama ilivyotarajiwa kutokana na Mzabuni aliyepatikana kuwa na bei ya juu sana (shilingi 6,082,803,478.00) kulingana na bajeti ya mradi iliyotengwa. Kulingana na Sheria ya Manunuzi, Wizara ilitangaza upya zabuni hiyo ili gharama zake ziendane na fedha zilizotengwa kwa kazi hiyo. Mkandarasi amepatikana kwa bei ya shilingi 4,634,441,632.10. Kazi rasmi za ujenzi zimeanza tarehe 24/02/2018 na zinatarajiwa kukamilika kwa kipindi cha miezi 18 tangu kuanza kwa kazi.

  Ili kuhakikisha manunuzi katika yanafanyika kwa kasi nzuri zaidi, Wizara imeiomba Mamlaka ya Udhibiti wa Manunuzi ya Umma (PPRA) ifanye tathmini ya ufanisi na utendaji kazi wa Kitengo cha Manunuzi ili kubaini changamoto zilizopo na kupendekeza namna ya kuongeza ufanisi wa Kitengo hicho. PPRA walianza rasmi kazi hiyo tarehe 26/03/201 na wanatarajia kuikamilisha ifikapo tarehe 28/04/2018.

   

  HITIMISHO

  Ndugu Wanahabari,

  Napenda kuhitimisha kwa kumshukuru Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa kuanisha maeneo mbalimbali ambayo sisi kama Wizara tunahitajika kuyatathmini na kuyaboresha. Ripoti yake itatusaidia sana katika kuhakikisha kuwa tunafikia lengo letu la kutoa elimu bora kwa ufanisi zaidi. Niendelee kuwaasa watendaji wote ndani ya Wizara yangu kuhakikisha wanazingatia sheria, kanuni na taratibu katika kutekeleza majukumu yao. Fedha zote za umma zinazoelekezwa kwenye Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia zinapaswa kutumika kwa ufanisi. Watumishi wote wawe na uzalendo, waweke maslahi ya taifa mbele kuliko kutafuta mianya ya kufanya ubadhirifu wa fedha za umma. Serikali hii ya Awamu ya Tano haitasita kuchukua hatua kwa yoyote atakayekiuka taratibu za fedha na taratibu za utumishi wa umma.

  Natoa wito kwa Viongozi wote wa Wizara na Taasisi zilizo chini ya Wizara yangu kupitia kwa makini taarifa za CAG na kufanyia kazi mapendekezo yote yaliyotolewa ili kuongeza tija katika kuwatumikia watanzania.

  Imetolewa na:

  Prof. Joyce L. Ndalichako (Mb)

  Waziri wa Elimu,Sayansi na Teknolojia

  17 Aprili, 2018

The above captioned subject refers.

The Ministry is in receipt of a letter from the organizer’s of the World Heritage Committee inviting Tanzania to attend the 42nd Session of the World Heritage Young Professionals Forum 2018 to be held in Manama, Kingdom of Bahrain, from 17 to 26 June, 2018. This year theme of the Forum will be ‘Protecting Heritage in an Ever-Changing World‘.

The Forum will provide an opportunity for youth to extend their knowledge about World Heritage and exchange views on the challenges of protecting heritage today and develop a better understanding of international cooperation. Young professionals are invited to reflect the complexity of preserving heritage in a constantly evolving world with the help of international experts.

In view of the above, your ministries are invited to consider participating and requested to extend invitation to other young professionals from Tanzania to participate to the said Forum. More information regarding the Forum are avaible at http://1142whcbahrain2018.bh/young-heritage-professinal-forum-2018.

We thank you for your continued cooperation.

Marobe Wama Marobe

For: PERMANENT SECRETARY

CONSTRUCTION WORKS FOR MARANGU TEACHERS COLLEGE

NATIONAL COMPETITIVE BID

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN):

Loan No. 2100150031995

Project ID No.: P-Z1-IB0-016

Tender No.: ME-024/2017-18/HQ/W/11

Date: 11th April, 2018

1.         This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in UNDB onlinewith reference numberAfDB34-01/15 of 20th January 2015, and on the African Development Bank Group’s Internet Website.

2.         The United Republic of Tanzania has received Financing from the African Development Bank in various currencies towards the cost of Support to Technical Vocational Education and Training and Teachers Education (STVET-TE). It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for Construction Works for MARANGU Teachers College.

3.         The Permanent Secretary, Ministry of Education, Science and Technology (MoEST) now invites sealed bids from eligible bidders who meet qualifications criteria as stated in Bidding Document and are registered with the Contractors Registration Board of Tanzania as Building Contractor in Class four and abovefor the construction works for MARANGU Teachers College

4.         Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of Secretary, Ministerial Tender Board, Ministry of Education, Science and Technology, College of Business Studies and Law, Universities of Dodoma (UDOM) Block 10, Room No. 320, P. O. BOX 10, 40479 DODOMA from 08.00 to 15.00 hours, Mondays to Fridays inclusive, except on public holidays.

5.         A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above address and upon payment of a non-refundable fee of TZS. 150,000.00(Tanzania shillings one hundred thousand only)

6.         The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the African Development Bank Standard Bidding Document: Procurement of Goods.

7.          Bids must be delivered to the above office on or before 10.30HRS on Wednesday 9th May, 2018 and must be accompanied by a bid security in acceptable form (in the form of bank guarantee) of Tanzanian Shillings Three Million (3,000,000/=).

8.          Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 10.45HRS on Wednesday 9th May, 2018 at the offices of Ministry of Education, Science and Technology, College of Business Studies and Law, Universities of Dodoma (UDOM) Block 10, Ground Floor, Conference Room.

Permanent Secretary

Ministry of Education, Science and Technology

UDOM Block 10, P.O. Box 10,

40479DODOMA

NOTICE   TO ALL PROSPECTIVE BIDDERS

EXTENSION OF DEADLINE FOR SUBMISSION OF TENDER NO. ME-024/2017-2018/HQ/W/13 FOR CONSTRUCTION WORKS AT TABORA TEACHERS COLLEGE

 

Date: 03RD  APRIL, 2018

A NOTICE IS HEREBY ISSUED TO ALL PROSPECTIVE BIDDERS WHO HAVE APPLIED FOR THE ABOVE TENDER, THEY ARE NOW INFORMED THAT:

 1. TENDER OPENING WHICH WAS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON TUESDAY 10TH APRIL, 2018 AT CONFERENCE HALL, UDOM, BLOCK 10, GROUND FLOOR AT 10:45 AM HAS NOW BEEN RESCHEDULED TO TAKE PLACE ON WEDNESDAY 2ND MAY, 2018 AT THE SAME VENUE AND TIME.
 2. THE PRE-BID MEETING WHICH WAS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON 27TH MARCH, 2018 AT TABORA TEACHERS COLLEGE AT 10:00 AM, HAS NOW BEEN RESCHEDULED TO TAKE PLACE ON 19TH APRIL, 2018 AT THE SAME PLACE AND TIME.

NOTE:

ALL OTHER FACTORS REGARDING TO THE TENDER ABOVE REMAIN THE SAME.

THE MINISTRY APOLOGISE FOR ANY INCOVINIENCE CAUSED

PERMANENT SECREATRY

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY

Kurasa 1 ya 9

Video News

Contact

 • Name:    Permanent Secretary
 • Address: Block 10
 •               College of Business Studies and Law
 •               University of Dodoma (UDOM)
 •               P.O.Box 10
 •               Dodoma
 • Tel:        +255 26 296 3533
 • Email:    Anwani ya barua pepe hii inalindwa kutokana na spambots. JavaScript lazima iwe itawezeshwa kwa kuweza kuona.
 • Zonal SQA Offices Contacts
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…